- Montáž a umiestnenie podľa predpisu EHK 48
 
Montáž a umiestnenie podľa predpisu EHK 48 Tlačiť E-mail

6.21.1.1                Zakázané: na vozidlách kategórie M1 a O1.

6.21.1.2                Povinné:

6.21.1.2.1            smerom dozadu: zadné čelo

úplné obrysové označenie na vozidlách so šírkou nad 2 100 patriacich do týchto kategórií:

a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3

b) O3 a O4

 

6.21.1.2.2.           do strany: bok

 

6.21.1.2.2.1.       čiastočné obrysové označenie na vozidlách s dĺžkou nad 6 000 mm

a) N2 s maximálnou hmotnosťou nad 7,5 tony a N3

b) O3 a O4.

 

6.21.1.2.3.           Ak však tvar, konštrukcia, dizajn alebo prevádzkové požiadavky znemožňujú montáž povinného obrysového označenia, môže byt montované líniové označenie.

 

6.21.1.3.              Nepovinné:

 

6.21.1.3.1.           na všetkých ostatných kategóriách vozidiel neuvedených v bodoch 6.21.1.1 a 6.21.1.2 vrátane kabíny ťahačov návesov a kabíny podvozkov s kabínou.

 

6.21.1.3.2.           Namiesto povinného líniového označenia sa môže použiť čiastočné alebo úplné obrysové označenie a namiesto povinného čiastočného obrysového označenia sa môže použiť úplné obrysové označenie.

 

6.21.4.                  Umiestnenie

 

6.21.4.1.              Na šírku

 

6.21.4.1.1.           Nápadné označenie musí byt umiestnené čo najbližšie k okraju vozidla.

 

6.21.4.1.2.           Kumulatívna horizontálna dĺžka prvkov nápadného označenia umiestneného na vozidle musí zodpovedať najmenej 80 % celkovej šírky vozidla

 

6.21.4.1.3.           Ak je však výrobca schopný orgánu poverenému výkonom homologizácie uspokojivo

preukázať, že nie je možné dosiahnuť hodnotu uvedenú v bode 6.21.4.1.2, môže byt kumulatívna dĺžka znížená na 60 % a táto skutočnosť sa uvedie v oznámení a skúšobnom protokole (1).

 

6.21.4.2.              Na dĺžku

 

6.21.4.2.1.           Nápadné označenie musí byt umiestnené čo možno najbližšie k okrajom vozidla a končiť vo vzdialenosti do 600 mm od každého okraja vozidla

 

6.21.4.3.              Na výšku

 

6.21.4.3.1.           Líniového označenie a spodný(-ý) prvok(-ky) obrysového označenia:

Čo možno najnižšie v rozsahu:

minimálne: najmenej 250 mm nad vozovkou;

maximálne: najviac  1 500 mm nad vozovkou, je prípustná maximálna montážna výška 2 100 mm.

 

6.21.4.3.2.           Horný(-é) prvok(-ky) obrysového označenia:

Čo možno najvyššie, avšak v rozsahu 400 mm od horného okraja vozidla.

 

6.21.7.1.              Nápadné označenie sa považuje za spojité, ak je vzdialenosť medzi susediacimi prvkami čo najmenšia a nepresahuje 50 % dĺžky najkratšieho susediaceho prvku.

 

6.21.7.2.              V prípade čiastočného obrysového označenia musí byt každý horný roh vyznačený dvoma čiarami s dĺžkou najmenej 250 mm zvierajúcimi uhol 90°.

 

6.21.7.3.              Vzdialenosť medzi nápadným označením umiestneným na zadnej časti vozidla a každým povinným brzdovým svietidlom musí byt väčšia ako 200 mm.

 

6.21.7.4.              Ak sú namontované zadné štítky s označením, ktoré sú v súlade s požiadavkami série zmien 01 predpisu c. 70, možno ich podľa rozhodnutia výrobcu považovať na účely výpočtu dĺžky nápadného označenia a jeho blízkosti k bočnému okraju vozidla za súčasť nápadného označenia v zadnej časti vozidla.

 

6.21.7.5.              Na účely nápadného označenia musí byt na vozidle vyhradené miesto dostatočné na umiestnenie nápadného označenia so šírkou najmenej 60 mm

 
< Predchádzajúca